Защита персональных данных

Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal

Î.S. Aeroportul Internațional Chișinău informează despre faptul că datele cu caracter personal se prelucrează în conformitate cu prevederile Legii nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal și a Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1123/2010.

În îndeplinirea atribuțiilor sale, Î.S. Aeroportul Internațional Chișinău, implementează măsuri organizatorice și tehnice pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal doar în condiții de maximă siguranță și numai în scopuri stricte necesare, în realizarea atribuțiilor și competențelor sale legale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cu excepțiile stipulate expres în Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, se efectuează numai cu consimțământul subiectului datelor cu caracter personal.

În conformitate cu prevederile art.12-18 al Legii nr.133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, subiectul datelor cu caracter personal dispune de dreptul de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziție al subiectului datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiție.

În scopul exercitării drepturilor prevăzute de lege, subiectul datelor cu caracter personal este în drept să se adreseze cu o cerere scrisă către Î.S. Aeroportul Internațional Chișinău, expediată la adresa: mun.Chișinău, bd.Dacia, 80/3, MD-2026. De asemenea, solicitantul are posibilitatea de a transmite cererea semnată cu semnătura digitală prin intermediul poștei electronice la adresa site@airport.md .